Statement by Secretary Antony Blinken on Uruguay’s National Day